Gegalvaniseerde tackernagels Dingen om te weten voordat u koopt

241 Een doorsnede kan zijn minimum: 2,5 mm² zo mechanisch beschermd 4,0 mm² indien ook niet mechanisch beschermd leidingen - meestal Het betreft al die leveringen en werken vanwege de realisatie over het elektrische leidingnet. In overeenstemming betreffende de handige en/of verschillende bepalingen van dit bijzonder bestek, dienen de bij deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij in overeenstemming met uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, continue te omvatten : dit vervaardigen met de nodige sleuven en doorgangen in wanden, vloeren en plafonds; een service en filmmontage van de mantelbuizen en/ofwel kabelgeleiders; dit trekken en verbinden aangaande een draadgeleiders; het afdichten met doorboringen en sleuven in muren, doorgangen in vloeren en plafonds; dit waar benodigd voorzien van brandwerende afdichtingen in functie betreffende een vereiste brandweerstand (volgens dit KB over 19/12/1997 en wijzigingen); het bijeenbrengen van alle puin en afval en bestaan dagelijkse afvoer. Materialen cpr OPGELET Van 5 juli 2016 kan zijn de andere Europese norm EN (CPR NORMERING), inzake een brandreactie aangaande elektrische kabel, in voege en is die verplicht toegepast van 4 juli 2017! Fabrikanten kunnen aangaande 3 juli 2017 geen F1 en F2 kabels meer afleveren. De inschrijver dient voor het indienen van zijn offerte hiermee rekening te behouden, eventuele verrekeningen hieromtrent zullen ook niet geraken aanvaard!

32 Art.16 - Communicatie Het medewerkers over een opdrachtnemer dien in het bezit zijn betreffende een identificatie. Al die werknemers dienen te een identificatie op hun bovenkledij ofwel hoofddeksel dragen (bv. merknaam). Het personeel dien tegenover iedereen op en voorbij de werken en onder alle omstandigheden handelen betreffende beleefdheid en het grootste respect. Een opdrachtgever of haar gemachtigde mag de opdrachtnemer verzoeken teneinde de verwijdering aangaande de werf van iedere werknemer die zichzelf ook niet houdt aan een opgelegde gedragscode. Het medewerkers moet rekening behouden betreffende ieder behoorlijk verzoek met de populatie. Verzoeken waarvan geoordeeld wordt het zij ook niet tot de gewone taken met de opdrachtnemer behoren, moeten onmiddellijk worden doorverwezen naar de aanbestedende overheid of hoofdhaar gemachtigde. Art.23 Wederzijdse bijstand en waarborg - aanvullend De kandidaat/inschrijver geeft in bestaan offerte aan welke schikkingen en/ofwel formaliteiten bestaan getroffen ivm het vrijwaren aangaande een rechten betreffende een opdrachtgever tov een derde. Art.24 Verzekeringen wijzigend/aanvullend Meestal - Aansprakelijkheid met de opdrachtnemer tegenover een (diverse) opdrachtgever(s). Een opdrachtnemer neemt, voor bestaan rekening, de verdediging met de (verschillende) opdrachtgever(s) en al bestaan (hun) afgevaardigden en een eventuele vergoedingen tegen al die kosten en klachten betreffende teneinde het eventjes welke aard (betreffende inbegrip van een klachten op fundering betreffende art.

65 10. GRONDWERKEN grondwerken - meestal Alle graafwerken nodig voor het verwezenlijken over de bouwputten en sleuven, al die wederaanvullingen omtrent de gerealiseerde funderingen en/of kelders over een op te richten bouwwerken. Behalve de in een eerstvolgende artikels beschreven werken, omvat de post grondwerken tevens continue: het nauwkeurig uitzetten en inspecteren over de uit te graven zones en peilen met een bouwputten en/of sleuven; het ter plaatse bezorgen en een installatie van dit benodigde materieel, graafmachines, e.a.; dit uitbreken en wegruimen aangaande hindernissen ofwel massieven betreffende een volume minder vervolgens 0,5 m3; een ongeschonden vrijwaring, een eventuele verlegging of terugplaatsing met aangetroffen kabels en leidingen; dit dor houden aangaande een bouwputten en sleuven ten gevolge over neerslag en/of grondwater (tenzij dit onvergelijkbaar gemeten is onder artikel 10.60). AARD Betreffende Dit TERREIN - GRONDONDERZOEK Een aannemer wordt, door dit feit over zijn inschrijving, geacht voorafgaandelijk kennis te beschikken over genomen over het terrein en de bodemgesteldheid, opdat het geen aanleiding kan geven tot dit indienen over verrekeningen, behalve de toegestane meerwerken vanwege onvoorziene omstandigheid en/ofwel de afrekening aangaande vermoedelijke hoeveelheden die expliciet in het bestek en een samenvattende opmeting geraken vermeld. Een opdrachtgever gaat instaan voor dit aanleveren over: een benodigde info omtrent de milieuhygiënische kwaliteit, die een aannemer in staat dien stellen teneinde zijn prijszetting te maken, rekening houdend betreffende de regelgeving m.b.t. dit werken met uitgegraven bodem; dit diepsonderingsverslag. Deze documenten worden als bijlage gevoegd voor de aanbestedingsdocumenten. Een onkosten voor die grondonderzoeken blijven behoudens andere bepalingen ten laste over een bouwheer. WIJZE VAN UITVOERING - PLANNING Alle op het gebied achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.

181 aansluiting leidingnet - reglementaire meterstraat FH st Na een meter wordt, conform de reglementeringen over een waterleverende maatschappij, een meterstraat voorzien bestaande uit een keerklep, ons afsluitkraan betreffende spuier en de nodige koppelingen. Een uitvoering gebeurt in overleg betreffende de betrokken waterverdelingmaatschappij.

Een tegellijmen bestaan drager over ons CE-markering en antwoorden met NBN EN Kleefstoffen vanwege tegels - Begripsbepalingen en voorschriften. De stelproducten antwoorden aan: TV en tabel 12 vanwege dunbed mortellijmen TV en tabel 12 wegens dunbed synthetische, dispersie ofwel reactielijmen TV wegens dikbed traditionele mortels Een voegproducten antwoorden met TV en zijn verenigbaar met de plaatsingsmortel ofwel plaatsingslijm. Zij bevatten aparte toeslagstoffen om ons perfecte waterdichtheid en een relatieve rek te waarborgen. Een prima kwaliteit moet de mineraalwater/poeder verhouding over een fabrikant strikt geraken gerespecteerd. Een aan te wenden elastische kitten, in overeenstemming met TV , bestaan vrij van oplosmiddelen (nietzuurhoudende neutrale siliconen op basis betreffende polysiloxanen, polysulfiden, ). Ze polymeriseren kompleet, zijn krimpvrij, schimmelwerend en juist bestand anti reinigings- en oplosmiddelen (richtwaarden: Elasticiteitsklasse F 25 LM, Shore hardheid A , Rek tot breuk > 150%, Modulus voor 100% rek 0,4 N/mm2). Ze zijn minstens bestand anti temperaturen aangaande -40 tot C. Kleur: standaard wit, tenzij anders vermeld in een specifieke artikels. Hoek- en randprofielen beantwoorden aan TV Ons volledige cyclus monsters samen met ons technische documentatie betreffende een mortels ofwel lijmen en elastische kitten, wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. De uitvoering dien beantwoorden met de voorschriften aangaande TV 227 Muurbetegelingen 5 over de muurbetegeling. In het apart geraken een bepalingen aangaande Betegeling in vochtige ruimten en randvoorwaarden in overeenstemming met tabel 14 strikt opgevolgd. Zettingsvoegen in een tegeldrager behoren te worden doorgetrokkken in een wandbetegeling in overeenstemming met TV Portiersgebouw containerpark Boom 163

56 02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - meestal Een voorbereidende bezigheden vanwege de inrichting over een bouwplaats omvatten alle administratieve en organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de bepalingen over dit aanbestedingsdossier geoorloofd te produceren en dit overeenkomstig een omvang aangaande de opdracht, een moeilijkheidsgraad en een eisen betreffende bescherming en hygiëne. Alle bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld materieel, vitaliteit, drinkwater, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de (voorlopige) verbinding met de installaties van meestal doel, de nodige vergunningen, vergoedingen ofwel borgstellingen benodigd voor een verwezenlijking met de aanneming bestaan standaard inbegrepen in een eenheidsprijs. Dit geldt tegelijk vanwege al die deelaspecten met een inrichting aangaande de werf, uitgezonderd indien de aanbestedingsdocumenten wegens enkele over deze artikelen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien. Een inrichting en bedrijf met een bouwplaats gebeurt wegens de aanvang van een werken en compleet op onkosten betreffende de aannemer. Een concrete planning hiervan is kompleet overgelaten juiste initiatief en de verantwoordelijkheid van een aannemer, tenzij het bestek verschillende voorschriften oplegt. Het Bestuur kan continue een schetsmatig verzoek met de geplande inrichting opvragen ter goedkeuring beschermingswerken meestal beschermingwerken openbare straat PM Een bestaande openbare wegen en voetpaden moeten op doelmatige manier beschermd worden anti iedere gebeurlijke beschadiging.

Voor ontstentenis over op een opdracht verschuldigde bedragen gaat de opdrachtgever de onder meer aangaande ambtswege hoofdhaar toekomende sommen afhouden over de borgtocht. Art.34 Conforme uitvoering alternatieven aanvullend Zie deel 2 technische specificaties Art.35 Documenten opdracht - aanvullend Bij de sluiting betreffende een opdracht zal met een opdrachtnemer geraken overgemaakt (in één exemplaar): - Brief sluiting opdracht; - Een opdrachtdocumenten. Een werken geraken uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de hierna aangegeven goedgekeurde regelen: Portiersgebouw containerpark : - stekeniningen portiersgebouw - Idee tecnieken. Art.36 Detail- en werktekeningen opgemaakt door een opdrachtnemer - aanvullend Een ter goedkeuring wegens te leggen documenten dienen, voor voorliefde digitaal, overgemaakt te worden met een leidend ambtenaar én met iedere opdrachtgever afzonderlijk. Portiersgebouw containerpark Boom 36

58 Materialen Alle werflokalen zijn opgetrokken uit ons betrouwbare en solide constructie en behoren te perfect afsluitbaar bestaan. De aannemer bezorgt het Bestuur voorafgaandelijk ons schetsmatig overzicht aangaande een inplanting over de werflokalen. De werflokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk, geraken netjes onderhouden tijdens hun volledige gebruiksduur en bestaan wind-, stof- en waterdicht. Werflokalen die op de openbare weg dienen te ogen, behoren te voldoen aan een geldende gemeentelijke en politiereglementen werflokalen berging aangaande materieel en bouwmaterialen PM Materieel en bouwmaterialen gevoelig voor vocht horen te opgeslagen geraken op een pluizige regio. De aannemer voorziet hiervoor een nodige opslagruimten. Meting aard over de overeenkomst: Pro memorie (PM) De aannemer moet een bergruimten afsluiten, een gestapelde voorwerpen beschutten en ze beschermen tegen hitte, koude, vochtigheid en brandgevaar. Een aannemer draagt alleen de volledige verantwoordelijkheid bij gebeurlijke diefstal over goederen werflokalen kantoorruimte PM Daar fungeert geen werflokaal Kantoorruimte voorzien te worden werflokalen personeelslokaal PM De aannemer dien bestaan arbeiders lokalen ter beschikking stellen waar zij kunnen schuilen, hun kleren bergen, zichzelf verzorgen en bikken.

AANNEMINGSMODALITEITEN De aannemer is verondersteld over alle technische en praktische vaardigheden te bezitten teneinde een beschreven werken uit te voeren. Vanwege werken in onderaanneming dient een hoofdaannemer zichzelf te focussen tot installateurs gerenommeerd in de geëigende ondercategorieën D16 of D17 ofwel D18, een klasse dient in overeenstemming te zijn met dit overeenkomend bedrag over een onderaanneming. OPMETING & DIMENSIONERING De inschrijver zal zelf al die opmetingen en berekeningen nazien. Afwijkingen t.o.v. het bestek en een uitstippelen dienen te gemeld worden bij de inschrijving, zo ook niet is verondersteld dat eventuele afwijkingen zijn inbegrepen in een prijsopgave. Een aannemer controleert alle berekeningen en vult deze desgevallend met in functie met de kenmerken aangaande gebruikte materialen, toestellen en/of systemen. Aanduidingen op plannen en hydraulische schema s : daar is rekening gehouden met een tolerantie van circa 3 m op een aanduidingen toebehoren stookinstallaties - Doorgaans veiligheidskleppen FH st Membraanveiligheidsventiel, einddruk 3 bar, te plaatsen op de veiligheidsaansluiting over iedere warmteopwekker condenswaterafvoer FH sog Het betreft het bezorgen, posten en aansluiten van een nodige afvoeren in PE, trechters, sifons, enz. wegens het afvoeren van dit condensaatwater afkomstig met de warmteopwekker. Portiersgebouw containerpark Boom 199

Doch hoe weet u nou die tacker u dan ook dien hebben vanwege welk probleem? Er zijn diverse webshops daar waar tackers geraken verkocht daar waar u dan ook persoonlijk advies kunt ontvangen en daar waar u dan ook vragen kan stellen. Het is altijd handig om advies te krijgen van specialisten indien u ook niet zeker echt raakt met uw zaak.

185 AFBEELDING TER ILLUSTRATIE De wastafels worden onzichtbaar met de muur bevestigd overeenkomstig STS , hetzij met 2 roestvaste trekbouten (minimum ND M 12 en trekweerstand betreffende 2000 N ieder bout ), hetzij betreffende een paar bijpassende metalen haken. Krachtenconcentraties geraken vermeden via voorafgaandelijk elastische glijringen te posten tussen de moeren en de wastafels. AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN Een voegen tussen dit muurvlak en de wastafel worden afgekit betreffende daartoe geschikte neutrale, ook niet-zuurhoudende sanitaire siliconen, kleur te kiezen door de architect / bouwheer. Toepassing Overeenkomstig uitstippelen en meetstaat wastafels & toebehoren spiegels Dit betreft het leveren en publiceren over een spiegels vervaardigd uit spiegelglas betreffende minimum 4mm dikte, milieuvriendelijk zonder koper en buiten lood waarna een zelfklevende polyester film (130µm) is aangebracht. Die kan zijn aan de achterzijde beschermd door ons normale glasplaat aangaande min.

De buizen bestaan bij vaste lengten over 5m leverbaar en worden naakt op de werf afgeleverd. De kleinste diameters bestaan verkrijgbaar op rollen met 25 tot 200m. Deze bestaan compleet ommantelt betreffende een PE mantel of fabrieksmatig aangebrachte isolatiemantel in een respectievelijke kleurcombinaties BLAUW/ROOD/ZWART. Galvanische koppels tussen het aluminium en verschillende metalen worden vermeden via toepassen van aangepaste koppelstukken, volgens ATGattest. SPECIFICATIES Nominale diameters : overeenkomstig een aanduidingen op plan Dienstdruk : overeenkomstig ATG Bedrijfstemperatuur check here : respectievelijk geschikt wegens koud & sanitair warmwater Verbindingen : volgens voorschriften over de fabrikant / mechanische koppelstukken / persfittingen Hulpstukken : geleidingsbochten, doorvoermoffen, T-stukken, Beugels ofwel ondersteuningselementen : pijpbeugels De uitvoering, een plaatsing en de inregeling betreffende de elementen plaatsvinden strikt volgens een voorschriften met de ATG. Al die hulpstukken, koppelingen, adapters, kraanwerk, evenals het werktuigen, voorgeschreven door een fabrikant zijn verplicht te benutten. De kunststofleidingen worden standaard aangebracht in inbouw. Waar leidingen in opbouw zullen worden aangebracht worden ze voorzien aangaande aparte mantelbuizen en leidingisolatie, die betreffende daartoe geschikte beugels bevestigd worden. Daar daar waar mogelijk worden die leidingen gegroepeerd in leidingkokers ofwel opgelegd in schalen. Alle leidingen tussen collector en sanitaire aftappunten bestaan verplicht uit één stuk. Zij geraken op genoeg posten vastgezet, Portiersgebouw containerpark Boom 201

238 dit elektrische schema verdeelkasten verdeelborden a verdeelborden algemeen laagspanningsbord (ALSB) FH st Dit meestal laagspanningsbord komt in de technische ruimte en is een afdoend zo gedimensioneerde kast om, volgens de grootte aangaande de installatie, al die vereiste modules (automaten, differentieelschakelaars,...) in bij te bezorgen. Ze beschikt ook aan ons reserve uitbreidingsruimte over minimum 30 % genoeg op dit voorziene reeks stroomkringen. SPECIFICATIES Type : metalen staand bord betreffende sokkel of wandbord; Beschermingswaarde : minimaal IP 55; Verbindingsrails : 3 fasen en nulgeleider; & inzet Dit verdeelbord is in de technische ruimte geplaatst, overeenkomstig de concrete aanwijzingen op de regelen. Samengesteld in overeenstemming met dit bestek, ééndraadschema en dit A.R.E.I descriptie van de samenstellende onderdelen met een borden - algemeen Het betreft een stroombeveiliging aangaande een verdeelkringen d.m.v. verliesstroomschakelaars, hoofdautomaten, lastschakelaars, vermogensschakelaars, teleruptoren, schakelklokken, transformatoren, enz. en hun toebehoren. Een werken omvatten dit leveren en publiceren aangaande kalibreerelementen en overeenkomstige automatische schakelaars in de verdeelborden. Overeenkomstig dit A.R.E.I. en TB 400 index B hoofdautomaten PM Ze bestaan 3- ofwel 4-polig en voldoen aan de NBN C Het uitschakelvermogen moet voldoen met een karakteristieken over de installatie dat door de aannemer kan zijn uit te rekenen ieder bord.

Daar bij andere bestaan roestvrije nietjes, gegalvaniseerde nietjes, aluminium nietjes en stalen nietjes. Daar zitten 3 grote onderdelen aan het nietje, de draadafmeting, een poot en de kroon. Logischerwijs is dit nietje het sterkst indien een kroon breed is en dit draad dik kan zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *